Studijní plán N901A

Studijní plán - Řízení chemického průmyslu (N901A)

Informace o studijním plánu

Podrobnější informace o studijním plánu a jeho vizualizaci naleznete na webu Ústavu ekonomiky a managementu

Student během studia absolvuje předměty skupiny profilujících předmětů v celkovém rozsahu minimálně 19 kreditů. Se souhlasem vyučujícího a garanta programu smí student volit i jiné magisterské předměty vyučované na VŠCHT Praha.

Student během studia absolvuje předměty v rozsahu nejméně 18 kreditů v anglickém (výjimečně a po odsouhlasení garantem programu jiném světovém) jazyce. Tento požadavek může splnit jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

  • Zapsáním předmětů v anglickém jazyce, u nichž je dána možnost uznání (ekvivalence) za předměty tohoto studijního plánu, a které budou studentům nabízeny v průběhu studia. Jedná se zejména o předměty akreditované v anglické mutaci tohoto studijního programu nebo kursy vypsané hostujícími zahraničními profesory.
  • Absolvováním předmětů v anglickém nebo jiném světovém jazyce v rámci zahraničního studijního pobytu (například Erasmus+).
  • Předložením a obhájením diplomové práce zpracované v anglickém jazyce.
  • Se souhlasem garanta programu absolvováním jiných akreditovaných vysokoškolských předmětů v anglickém jazyce, přispívajících k naplnění profilu absolventa, které budou pro tento účel uznány jako volně volitelné nad plán.

Student si volí z nabídky předmětů vypsaných VŠCHT Praha pro daný semestr, a to tak, aby získal kredity k dosažení celkového počtu minimálně 120 kreditů za studium. Uvedené předměty jsou doporučené, se souhlasem vyučujícího a garanta programu smí student volit i jiné volitelné předměty.

1.ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M501001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Specializace: Řízení chemického průmyslu

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M240021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Detail předmětu
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M501005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Kurz se zabývá analýzou realizovaných a očekávaných výnosností různých typů finančních aktiv prostřednictvím intertemporálních modelů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět se zabývá okruhy témat z řízení lidských zdrojů, které jsou nadstavbou nad základními pojmy a vztahy. Jde o témata, jaká jsou buď diskutována na akademické půdě a mezi praktiky, nebo patří k moderním trendům v řízení organizací. Zahrnuje HR business partnering, personální/HR praktiky uplatňované pro stabilizaci zaměstnanců a pracovní motivaci, pobídkové mzdové formy, řízení diverzity lidských zdrojů, vztahy s odbory, trendy v BOZP a mezinárodní řízení lidských zdrojů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Specializace: Řízení chemického průmyslu

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M324009
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/2/0
Z+Zk
6
Cílem předmětu je doplnění a prohloubení znalostí z předchozího přírodovědně-technického studia v oblasti průmyslové chemie. Důraz prakticky zaměřeného studijního předmětu je kladen na stěžejní výrobní procesy, chemicko-inženýrskou originalitu výrob, jejich vazbu na životní prostředí, na klíčové produkty a odpady výrob. Součástí předmětu jsou exkurze do jednotlivých průmyslových odvětví.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M837004
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
V průběhu odborné praxe získá student praktické zkušenosti s řízením a provozem chemických technologií, s kontrolou kvality výroby a s kontrolou dodržování legislativních pravidel ochrany životního prostředí. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchače.
Detail předmětu

Specializace: Řízení chemického průmyslu

Povinně volitelné předměty specializace 1

Minimalni pocet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M105008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Na základních anorganických technologiích je ukázána souvislost mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi reagujících látek a produktů, kinetikou a termodynamikou probíhajících reakcí a technickým řešením. Jednotlivým výrobám je věnována pozornost z hlediska ekologického i vývojového.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M111004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět navazuje na Uhlíkaté suroviny a ukazuje využití pro výrobu základních organických produktů a meziproduktů. Je členěn podle procesů, nikoli podle výrobků, což umožňuje akcentování společných výrobních rysů. Všechny procesy mají jednotnou strukturu, začínající přehledem reakcí a pokračující přes výklad kinetických a thermodynamických aspektů, přehledu katalyzátorů a informací o technickém provedení až po příklady procesů - zjednodušené základní technologie vybraných látek. Navazuje tak na základy organické, fyzikální a analytické chemie a dále chemického inženýrství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět je zaměřen na prezentaci technologických postupů používaných při nápravě ekologických škod vázaných na horninové prostředí. Tyto postupy jsou rozděleny do dvou skupin - standardní postupy (sanační čerpání, venting, bioremediace, přirozená atenuace) a postupy progresivní (in-situ chemická oxidace/redukce, termická desorpce, membránové procesy). Součástí přednášek je i úvod do administrativních a legislativních aspektů nápravy ekologických škod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M409011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Studenti se seznámí s vybranými technologiemi z oblasti chemického průmyslu a zpracování ropy. U těchto technologií jsou seznámeni s principem výroby, s technologickým uspořádáním strojů a aparátů včetně popisu stěžejních aparátů. Součástí popisu těchto technologií je i jejich vliv na znečišťování životního prostředí včetně používaných metod k minimalizaci těchto vlivů.
Detail předmětu

2.semestr - Doporučené volitelné ekonomické předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM501014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AM501024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
M501014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501046
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
ZobrazitSkrýt

2.ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M501007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Kurz se věnuje analýze hospodářského cyklu prostřednictvím intertemporálních modelů. Výstupem je analýza české ekonomiky s využitím modelu MF ČR.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Specializace: Řízení chemického průmyslu

Povinně volitelné předměty specializace 2, 3

Minimalni pocet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M215001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent, reformování a izomerace benzinů, výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů a základových olejů. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319009
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
5
Předmět je zaměřen na pochopení pivovarské technologie jako celku, od jednotlivých surovin po hotový produkt. Pivovarský technologický proces je rozdělen na teplou část (příprava sladiny a po zavaření chmele mladiny, odloučení kalů a zchlazení) a studenou část (studená mladina je pak podrobena kvašení a dokvašování). Po filtraci se hotové pivo plní do transportních a spotřebitelských obalů. Kromě technologie spodně kvašeného piva je probírána i technologie svrchně kvašených piv, včetně výroby speciálních piv.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy výroby hlavních produktů fermentačního průmyslu, které více či méně jsou potravinářskými produkty, nebo nacházejí využití v potravinářské sféře nebo se jen vyrábějí v potravinářských závodech pro použití v jiném odvětví (např. biopaliva). Předmět je koncipován strukturovaně od surovin, používaných mikroorganimů a jejich metabolismů směřující k žádaným produktům až po jednotlivé technologie. Každá technologie je sestavena po jednotkových operacích a důraz je kladen na základní mikrobiologické, biochemické, chemické, fyzikální a inženýrské principy. Student je seznamován i s aparaturou potřebnou pro danou technologii
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M321001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M413005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět je zaměřen na schopnost formulace optimalizační úlohy založené na matematickém modelu procesu. Jsou probrány metody klasické analýzy pro určení extrému s vazbami i omezeními. Jsou prezentovány základní metody lineárního i nelineárního programování, dynamického programování i vektorové optimalizace. Postupy jsou demonstrovány na inženýrských příkladech.
Detail předmětu

3.semestr - Doporučené volitelné ekonomické předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM501020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AM501028
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AM501036
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501047
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
ZobrazitSkrýt
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M501009
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/18/0
Z
18
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má analytickou, syntetizující, experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu

Specializace: Řízení chemického průmyslu

Povinně volitelné předměty specializace 4

Minimalni pocet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M215002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět navazuje na předmět Technologie ropy I. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými ropnými produkty, jejich vlastnostmi a využitím, jakož i trendy v jejich spotřebě. Dále je pozornost věnována problematice biopaliv - jejich typům, vlastnostem, technologiím jejich výroby a využití jako pohonných hmot v dopravě. Diskutována jsou také alternativní fosilní paliva. Pozornost je zaměřena i na enviromentální aspekty zpracování ropy. Diskutovány jsou také klíčové rafinérské katalyzátory a jejich výroba.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy a pochopit strukturu, postupy managementu jakosti, metrologie, normalizace, zkušebnictví, akreditace a certifikace v podmínkách analytické laboratoře.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M444004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je koncipován jako průřez základy procesního měření a řízení, se zaměřením na chemické, potravinářské a biotechnologické procesy. Přednášky jsou věnovány označování měřicích a řídicích obvodů v technologických schématech se zřetelem na návrh pomocí specializovaného software, způsobům měření a konstrukci snímačů procesních veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin, hmotnosti apod.) a jejich zapojením do průmyslových procesů. Dále je výklad orientován na matematické modely procesů, regulátory, regulační obvody a akční členy. Součástí předmětu jsou praktická cvičení, v nichž se studenti seznámí se softwarem pro sběr a zpracování dat a pomocí simulovaných výpočtů ověří nastavení a funkci regulátorů na modelu průmyslového procesu.
Detail předmětu

4.semestr - Doporučené volitelné ekonomické předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM501024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
M501038
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
Kurz představuje základní až středněpokročilé metody analýzy časových řad, které aplikuje na otázky probíráné v předmětech Mikroekonomická teorie a Makroekonomická teorie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501045
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M501046
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
ZobrazitSkrýt