Studijní plán N308

Studijní plán - Technologie potravin (N308)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M321001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/2/0
Z+Zk
6
Předmět je zaměřen na hlubší pochopení chemických procesů probíhajících při výrobě a skladování potravin s ohledem na změny a procesy, které tvoří chemický základ potravinářských technologií a na změny nežádoucí a možnosti jejich regulace. Podstatné je porozumění současně probíhajících změnám základních složek potravin při jednotlivých procesech a případným následným interakcím vzniklých látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na využití poznatků fyzikální chemie při charakterizaci fyzikálních vlastností potravinářských surovin a výrobků a posouzení faktorů ovlivňujících jejich stabilitu. Pozornost je věnována především reologickým a koloidním vlastnostem určujícím senzorickou jakost a trvanlivost potravin. Zahrnuje dále metody hodnocení těchto vlastností a přehled fyzikálních vlastností vybraných skupin potravin.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na charakteristiku mikroorganismů spojených s výrobou a kažením potravin a kosmetiky se zvláštním důrazem na skupinu bakterií mléčného kvašení. Na základě poznatků fyziologie a metabolismu mikroorganismů jsou objasněny funkční vlastnosti kultur užívaných pro fermentaci mléka, masa, zeleniny a cereálií a způsoby jejich aplikace. Stručně jsou uvedena mikrobiální rizika spojená s výrobou jednotlivých typů potravin a kosmetických přípravků. V rámci cvičení jsou opakovány znalosti o stavbě buňky a výskytu mikroorganismů v potravinách. Podrobněji jsou probírány kultivační metody stanovení důležitých skupin mikroorganismů a jejich identifikace, základní legislativní dokumenty týkající se potravinářské mikrobiologie a práce s odbornou literaturou.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět se zaměřuje na metody konzervace potravin. U každé metody je popsán základní princip, jsou uvedeny způsoby skladování výrobků a změny, které lze očekávat během výroby a skladování potravin. Pozornost je věnována i bariérové teorii a postupům při výrobě minimálně opracovaných potravin.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Cílem předmětu je samostatně teoreticky vyřešit projekt na téma z oblasti technologie potravin. Úkolem studentů je téma písemně zpracovat do ucelené formy odborného textu, připravit prezentaci projektu, diskutovat a obhájit výsledky projektu.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 1, 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M321003
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
KZ
3
Studenti se na jednoduchých příkladech seznámí se základními statistickými pojmy a základními statistickými operacemi. Potřebné matematické operace jsou řešeny s využitím naprogramovaných funkcí v tabulkovém kalkulátoru Excel. Je kladen důraz na vyhodnocování statistických závěrů jak z modelových tak i z reálných provozních dat.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů hygieny a sanitace uskutečňovaných obecně na potravinářských výrobních závodech a v kontrolních laboratořích. Konkrétní aplikace jsou demostrovány na příkladech průmyslu mlékárenského a tukového; průmyslu výroby masa, masných a konzervárenských výrobků; průmyslu výroby nápojů; průmyslu výroby mlýnských, pekařských, cukrářských, cukrovarnických a škrobárenských výrobků, včetně průmyslu výroby čokolády a trvanlivého pečiva. Předmět navazuje na znalosti základů hygieny a sanitace, také aplikované potravinářské mikrobiologie. Předmět vysvětluje hygienické souvislosti při aplikování systémů řízení jakosti (SHP, SVP, HACCP) do potravinářství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
KZ
2
Předmět je zaměřen na vznik, využití a likvidaci odpadů zejména z potravinářství a souvisejících odvětvích. Studenti se seznámí se základními technologiemi likvidace odpadů jako je skládkování, spalování apod. stejně jako s biologickými způsoby zpracování odpadů jako jsou kompostování a methanizace. V předmětu budou popsány jednotlivé potravinářské technologie v souvislosti s odpady a vedlejšími produkty, které při dané výrobě vznikají a možnostmi jejich využití. Pozornost je věnována prevencí vzniku odpadů, třídění odpadů, druhotným surovinám, recyklaci a obalovým materiálům, případně dekontaminaci již postiženého prostředí. Probírána je i perspektiva bezodpadových technologií především v kombinaci s využitím moderních technologií. V neposlední řadě se budeme také zabývat čištěním odpadních vod, které vznikají v každém potravinářském průmyslu a úpravou surové vody na vodu pitnou, která je nezbytná ve všech výrobách. Nedílnou součástí předmětu jsou i přednášky zaměřené na odpady vzniklé průmyslovými haváriemi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501060
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem kurzu je poskytnout základní přehled ekonomicko-manažerských nástrojů využitelných při rozhodování a řízení výrobních podniků. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých úrovní managementu a jejich roli, dále na problematiku řízení procesů a jejich efektivitu (Lean management). Rozhodování o investicích je multikriteriální, bude představen jednak vhodný nástrojový aparát tohoto posouzení, ale důraz bude věnován také na ekonomické posouzení výhodnosti investičních projektů. V závěru kurzu bude věnována pozornost aspektům samotné implementace pomocí metodiky DMAIC.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320044
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na souhrnný popis struktury, vlastností, funkcí a metabolismu jednotlivých složek potravin. Značná pozornost je věnována využití enzymů v průmyslových potravinářských technologiích.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M321005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
KZ
3
Předmět pojednává o vlivu technologických procesů probíhajících při výrobě potravin na nutriční hodnotu potravin. Jsou uvedeny a porovnány konvenční (klasické) postupy používané při zpracování surovin, meziproduktů a finálních výrobků a nové (moderní) postupy zpracování s minimálním zásahem do zpracovávané suroviny. Předmět je zaměřen na možnosti ovlivnění podmínek technologie při zachování nutriční hodnoty potraviny a na využití odpadů potravinářského průmyslu pro separaci nutričně významných látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Přednášky představí průřez metodami využívanými ke kontrole surovin, produktů a procesů v potravinářských techmologiích, které jsou vyučovány na Ústavu konzervace potravin, Ústavu sacharidů a cereálií a Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. V současné době se ke kontrole procesů potravinářských technologií uplatňují metody fyzikální, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické. Nedílnou součástí předmětu je zpracování získaných analytických dat a základy statistického řízení procesu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352006
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Laboratorní práce budou zaměřeny na sledování složení a kontrolu kvality potravinářských surovin a výrobků. V potravinářských materiálech (jako je např. melasa, cukr, cukrovinky, mlýnské výrobky, ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky) budou sledovány obsahy, kvalita a fyzikální vlastnosti složek potravin (vlhkost, škrob, bílkoviny, lipidy, organické kyseliny a další). Budou hodnoceny reologické a texturní vlastnosti potravin a také funkční vlastnosti obalů potravin. U vybraných potravinářských a kosmetických výrobků bude provedeno mikrobiologické hodnocení (základní mikrobiologický rozbor, identifikace neznámé bakterie v potravině, stanovení mikroorganismů startovacích a protektivních kultur, zvl. bakterií mléčného kvašení).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352011
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
2
Cílem předmětu je samostatné praktické řešení projektu na téma z oblasti technologie potravin v návaznosti na teoretické výstupy z „Odborného projektu programu technologie potravin I“. Úkolem studentů je zvládnutí laboratorních metod, realizace experimentů a jejich písemné zpracování do ucelené formy semestrální práce, v návaznosti na teoretické poznatky.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 3, 4

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M319016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Mikroorganismy (prokaryota a jednobuněčná eukaryota) disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologiích. Předmět je zaměřen na konkrétní taxony, jejichž společným znakem je žádaná biochemická aktivita (biosyntetická, biodegradační) uplatňující se v širokém spektru fyzikálně chemických podmínek. Pozornost je věnována mikrobiologické, biochemické, a genetické charakteristice mikroorganismů, jejichž obrovská diverzita představuje zároveň široké spektrum nových metabolických drah.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M321022
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Polysacharidy jsou obnovitelným zdrojem přírodní zdroj polymerů, které mají široké uplatnění v potravinářství, papírenském, stavebním a chemickém průmyslu. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů. Dále jsou vysvětleny fyzikálně-chemické metody, které slouží k analýze polysacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a nutričnímu významu polysacharidů v potravinách a využití v biokompatibilních potravinářských obalech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na fyzikálně-chemické a aplikační vlastnosti tenzidů, chemii a technologii jejich výroby a na přehled současně používaných tenzidů, složení a technologii výroby detergentů, jejich aplikační vlastnosti, zkoušení jejich účinnosti a jejich vliv na životní prostředí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
KZ
2
Předmět v sobě integruje teorii a praxi marketingu v návaznosti na potravinářské obory. Cílem tohoto předmětu je propojit znalosti z technických a technologických předmětů s teorií prodeje zboží. Důraz při výuce je kladen na konkrétní postupy a příklady v oblasti výroby, zpracování a distribuce potravin se všemi specifiky, které potravinářský průmysl má a ve kterých se liší od jiných průmyslových odvětví. Při výuce je věnována pozornost i problematice marketingu na národní a nadnárodní úrovni a legislativním aspektům ochrany zdraví a dalších zájmů spotřebitelů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M444004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je koncipován jako průřez základy procesního měření a řízení, se zaměřením na chemické, potravinářské a biotechnologické procesy. Přednášky jsou věnovány označování měřicích a řídicích obvodů v technologických schématech se zřetelem na návrh pomocí specializovaného software, způsobům měření a konstrukci snímačů procesních veličin (např. teploty, tlaku, průtoku, hladiny, koncentračních veličin, hmotnosti apod.) a jejich zapojením do průmyslových procesů. Dále je výklad orientován na matematické modely procesů, regulátory, regulační obvody a akční členy. Součástí předmětu jsou praktická cvičení, v nichž se studenti seznámí se softwarem pro sběr a zpracování dat a pomocí simulovaných výpočtů ověří nastavení a funkci regulátorů na modelu průmyslového procesu.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 5, 6

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M321007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět rozvíjí teoretické znalosti o procesech a zařízeních uplatňujících se při výrobě cukru a možnostech využití sacharosy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M321008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na získání přehledu o technologiích výroby čokolády a cukrovinek. Zahrnuje popis výroby čokolády, čokoládových bonbonů, kakaového prášku, polev a cukrovinek. Zaměřuje se na sledování fyzikálně-chemických dějů probíhajících během těchto výrob. Součástí předmětu je popis podmínek pěstování a historie kakaovníku pravého a ekonomický přehled světových cen používaných surovin. Nedílnou součástí předmětu jsou inženýrské výpočty a stručný přehled analytických metod důležitých pro sledování jednotlivých kroků technologického procesu a kvality výrobku.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby mléčných výrobků na úrovních dějů chemických a biochemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských. Zahrnuje charakterizaci fyzikálně chemických vlastností mléčné suroviny a uplatnění základních jednotkových operací společných pro různé technologie mléčných výrobků a jejich vliv na změny mléčných surovin a výrobků při zpracování a skladování. Obsahuje rozbor technologií mléčných výrobků, jako jsou konzumní mléko a nápoje, smetany, mražené krémy, máslo a kondenzované a sušené výrobky, jejichž trvanlivost je založena na inženýrských procesech, především tepelném ošetření, zmrazování a dehydrataci. Dále zahrnuje potenciální využití moderních technologií umožňující výrobu nových funkčních potravin.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby tuků na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských. Poskytuje základní přehled o fyzikálně-chemických vlastnostech triacylglycerolů a mastných kyselin v systému tuhá látka – kapalina, vznik mikrostruktury a její texturní projevy v tukových výrobcích a v potravinách bohatých na tuk, analogicky chování v systému kapalina – pára. Pro výklad technologií je rozšířen aplikovaný teoretický základ chemických dějů, včetně dějů biochemických.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na problematiku zpracování ovoce a zeleniny. Student je v rámci tohoto předmětu detailně seznámen s problematikou technologie všech základních druhů výrobků z ovoce a zeleniny. Nedílnou součástí předmětu je i problematika volby suroviny, předběžných operací, vhodných konzervačních zákroků a kvality finálních výrobků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby masa na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M324001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení základních funkcí obalu při zpracovává potravin, zejména na jeho funkci ochrannou. Porozumění principů konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Důraz je kladen i na hygienické aspekty obalů potravin a vliv systémů balení na životní prostředí. V základních rysech jsou zmíněny i principy balících strojů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na systémy řízení kvality a zdravotní nezávadnosti při výrobě a distribuci potravin. V rámci předmětu jsou vyučovány principy systému kritických kontrolních bodů (HACCP) a požadavky dalších norem uplatňujících se v managementu bezpečnosti potravin. (ISO 22000, BRC, IFS, ISO 9001 aj.) Při výuce a praktických úkolech si studenti osvojí postupy zavádění požadavků norem a systémů HACCP u provozovatelů potravinářských podniků. Posluchači se na praktických příkladech seznámí s postupy analýzy nebezpečí a řízením rizika a řešením krizových situací při výrobě a distribuci potravin. Během výuky si osvojí základní postupy a pravidla pro auditování systému jakosti a bezpečnosti potravin.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352003
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Studenti pracují v laboratořích na úlohách, které souvisí se zadáním jejich diplomové práce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352007
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
7
Předmět je zaměřen na praktické využití poznatků předmětů potravinářské chemie, technologie a procesů při řešení konkrétních modelových technologických úkolů. V rámci předmětu studenti absolvují formou laboratorních cvičení blokově celkem 6 technologických úloh, z nichž jsou 3 úlohy povinné a 3 úlohy jsou volitelné podle zaměření studentů. Úlohy zahrnují charakterizaci suroviny, sledování průběhu technologického procesu a hodnocení výrobku.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 7, 8

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M321004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
KZ
4
Předmět bude zaměřen na výpočty a modelování vztahů a parametrů používaných v potravinářských technologiích. Budou detailně probrány jednotkové operace probíhající při výrobě potravin. Budou řešeny speciální veličiny a navrženy jejich vzájemné vztahy, které jsou využívány a požadovány v praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na působení kosmetických přípravků na kůži, suroviny určené pro výrobu kosmetických přípravků, technologie výroby kosmetických přípravků a způsoby testování jejich vlastností.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na charakteristiku a legislativní vymezení potravin s funkčními vlastnostmi. Největší pozornost je věnována potravinám s probiotiky. Studenti se seznámí s podrobnou charakteristikou probiotických mikroorganismů, s kritérii jejich výběru, funkčními vlastnostmi a s jejich použitím v potravinářských technologiích. Rozšíří si znalosti o bakteriích mléčného kvašení. Dále bude studován vliv prebiotik na růst probiotických organismů, struktura a vlastnosti prebiotik, zdroje a použití v potravinách. Předmět se zabývá rovněž složením jednotlivých komodit (mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zelenina) v souvislosti s jejich významem ve výživě a potencionálním vliv na zdraví konzumentů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na autenticitu potravin, možnosti falšování a pochopení postupů a metod hodnocení autenticity potravin. Diskutována je problematika vlivu přirozené variability, receptury, technologického zpracování a skladování na markery autenticity. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných výrobků a jejich složek, s legislativními aspekty a aktuálními projekty.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby a zpracování minoritních živočišných produktů jako jsou vejce, med, ryby, hmyz a další na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M444005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/3
KZ
3
Předmět je zaměřen na procvičení praktických dovedností z oblasti měření a regulace v chemických, potravinářských a biotechnologických procesech. V průběhu semestru se studenti seznámí s problematikou měření a regulace procesních veličin jako jsou teplota, tlak, výška hladiny, průtok a koncentrace; dále pak s vlastnostmi a praktickým ovládáním regulátorů typu P, PI, PID; základy logického řízení a programování jednoduchých programovatelných logických automatů; aplikací termografie a bezdotykového měření teploty a také metodami sběru a zpracování dat.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 9, 10

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M321009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z+Zk
3
Předmět se zaměřuje na významné suroviny (obiloviny a pseudoobiloviny), jejich základní strukturu, chemické složení, vlastnosti a význam v lidské výživě. Poskytuje přehled o základech biochemie rostlin se zaměřením na procesy významné pro cereální technologii. Hlavním tématem je primární zpracování obilovin v obecném smyslu, mlýnské zpracování pšenice a žita, řízení efektivity a jakosti v mlýnské výrobě. V oblasti sekundárního zpracování obilovin je předkládán přehled základních fyzikálně-chemických procesů uplatňujících se v technologii se zvláštním zaměřením na hydrotermické, fermentační procesy a jejich řízení, a na principy tepelné úpravy cereálních meziproduktů. Předmět poskytuje ucelený přehled technologických procesů uplatňovaných zejména v pekárenské výrobní praxi a přehled aktuálních trendů v cereální technologii.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M321010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z+Zk
3
Předmět rozvíjí teoretické znalosti o procesech a zařízeních uplatňujících se při výrobě škrobu a výrobků ze škrobu, znalosti o modifikacích škrobu a jejich využití v potravinářství a nepotravinářských oborech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z+Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby mléčných výrobků, jejichž společným znakem je uplatnění fermentačních procesů při výrobě, tedy kysaných mléčných výrobků, tvarohů a sýrů včetně zpracování syrovátky. Výklad uvedených technologií spojuje pohled z hlediska chemických a biochemických, mikrobiologických, fyzikálních a inženýrských dějů. Studenti se také seznámí s výrobou základních typů sýrů a bílkovinných koncentrátů. Pozornost je věnována rovněž membránovým procesům, které se v mlékárenské technologii významně uplatňují.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M322013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z+Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby tuků na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských. Poskytuje přehled o biochemických změnách skladovaných olejnin a jejich dopad na kvalitu surových olejů, které se získávají jednotkovými operacemi lisování a extrakce; následující rafinační jednotkové operace sledují za cíl zachování nutričních parametrů rafinovaných olejů. Modifikace olejů a tuků vedou k získání strukturních tuků s definovanými strukturními a texturními vlastnostmi pro všechny potravinářské aplikace. Oleochemické aplikace sledují výrobu mastných kyselin a jejich derivátů s využitím pro výrobu tenzidů a kosmetiky.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z+Zk
3
Předmět je zaměřen na problematiku zpracování ovoce a zeleniny. Student je v rámci tohoto předmětu detailně seznámen s problematikou technologie všech základních druhů výrobků z ovoce a zeleniny. Nedílnou součástí předmětu je i problematika volby suroviny, předběžných operací, vhodných konzervačních zákroků a kvality finálních výrobků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M324013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z+Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů při zpracování masa a výrobě masných výrobků na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu