Studium v českém jazyce pro cizince

Cizinci se hlásí do českých studijních programů společně se všemi uchazeči a prochází stejným přijímacím řízením. Mají pouze některé povinnosti navíc (posouzení zahraničního studia/nostrifikace, zkouška z českého jazyka).

U uchazečů, kteří skládají na VŠCHT Praha zkoušku z českého jazyka, jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka.

Bakalářské studium

Uchazeči, kteří neabsolvovali střední školu v ČR nebo v SR (nebo ve státech, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), musí jako součást přihlášky zajistit:

 1. Ověřený překlad známek za poslední 4 roky studia.
 2. Ověření dosaženého středoškolského vzdělání jedním ze dvou možných způsobů:
  1. obecným uznáním středoškolského vzdělání – nostrifikací; tu vydává krajský úřad (v Praze tedy magistrát) – obvykle její vyřízení trvá déle, je ale možné ji použít (opakovaně) pro různé školy. Nostrifikaci lze nahrát až po uzavření přihlášky – nejpozději do 17. 6. 2021.
  2. posouzením vzdělání pro studium na VŠCHT Praha – stačí požádat v rámci přijímacího řízení a dodat požadované dokumenty. Tato možnost je obvykle rychlejší, týká se ale pouze přijímacího řízení na VŠCHT Praha.

Kompletní informace o přihlášce do bakalářského studia.

Magisterské studium

Absolventi vysokých škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání) jsou povinni společně s přihláškou nebo dodatečně do 16. 7. 2021 popř. 6. 9. 2021  zajistit:

 1. Ověřený překlad výpisu zkoušek v bakalářském studiu. Výpis zkoušek musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky.
 2. Ověření dosaženého bakalářského vzdělání jedním ze dvou možných způsobů:
  1. obecným uznáním vysokoškolského vzdělání – nostrifikací; tu vydávají veřejné vysoké školy (viz nostrifikace Bc./Mgr. diplomů na VŠCHT Praha) – obvykle její vyřízení trvá déle, je ale možné ji použít (opakovaně) pro různé školy. Nostrifikaci bakalářského studia lze nahrát společně s přihláškou nebo dodatečně do 16. 7. 2021 popř. 6. 9. 2021.
  2. posouzením vzdělání pro studium na VŠCHT Praha – stačí požádat v rámci přijímacího řízení a dodat požadované dokumenty. Tato možnost je obvykle rychlejší, týká se ale pouze přijímacího řízení na VŠCHT Praha.

Kompletní informace o přihlášce do magisterského studia.

Zkouška z českého jazyka

Pro zahraniční uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce, je podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha (podrobnosti o zkoušce na webu ústavu).

Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie, která je nutná pro Vaše studium (jedná se hlavně o pojmy z matematiky, případně chemie) obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

Zkouška z českého jazyka proběhne na přelomu května / června. O konkrétním termínu konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. dubna na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v srpnu.