Podmínky přijetí k bakalářskému studiu

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

VŠCHT Praha přijímá k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení v chemických programech probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u uměleckého čtyřletého programu je předepsána talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností. Uchazeči o studium Ekonomiky a managementu přijímací zkoušku skládají, může jim však být prominuta.

Zahraniční uchazeči bez maturity z českého nebo slovenského jazyka musí vykonat přijímací zkoušku z českého jazyka.

Termíny

12. 1. 2021 K dispozici elektronická přihláška
31. 3. 2021 Poslední den přijímání přihlášek
15. 5. 2021 Zveřejnění předběžných výsledků přijímacího řízení (chemické programy)
květen/červen 2021 Přijímací zkoušky (pouze pro: Ekonomika a management, z českého jazyka, talentové zkoušky)
17. 6. 2021 Termín pro nahrání maturitního vysvědčení nebo nostrifikace do systému (možno žádat o prodloužení)
25. 6. 2021  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Podání přihlášky

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude s podrobným návodem k vyplnění k dispozici na adrese https://student.vscht.cz od 12. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci – fakulta, studijní program, vyplňuje kontaktní údaje a dokládá známky, získané v předposledních třech ročnících (výroční vysvědčení) a v prvním pololetí posledního ročníku středoškolského studia.

Do přihlášky budete nahrávat jako sken výpis všech známek (nebo vysvědčení).

Uchazeči o studium chemických programů zároveň do přihlášky zadávají známky z matematiky a chemie.

Pokud nemáte tyto předměty po celé 4 roky na střední škole, můžete místo nich zadat známky z jiných přírodovědných předmětů (fyzika, biologie…)

Pokud máte na střední škole více chemických nebo matematických předmětů, můžete je do přihlášky zadat všechny.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto dokumenty nahrané ve formátu pdf:

 1. potvrzený výpis známek ze SŠ (razítko SŠ, podpis) nebo vysvědčení za poslední 4 roky,
 2. zdravotní způsobilost ke studiu na VŠCHT Praha potvrzená Vaším praktickým lékařem (s datem ne starším než je prosinec 2020) – formulář ke stažení; pro studium ekonomiky a managementu se způsobilost nevyžaduje,
 3. maturitní vysvědčení (u uchazečů, kteří maturují až v roce 2021 se nahrává až po uzavření přihlášky – nejpozději do 17.6. 2021, maturující v září si mohou požádat o výjimku),
 4. u uchazečů, kteří neabsolvovali střední školu v ČR nebo v SR, musí být součástí přihlášky ověřený překlad známek za poslední 4 roky studia a obecné uznání  středoškolského vzdělání – nostrifikace, které lze nahradit žádostí o posouzení vzdělání pro studium na VŠCHT Praha (nostrifikaci lze nahrát až po uzavření přihlášky – nejpozději do 17. 6. 2021).

Přihláška nelze uchazeči uzavřít (elektronicky potvrdit) bez nahrání dokumentů uvedených v bodě 1. a 2.

Po uzavření přihlášky je nutné bez zbytečného odkladu zaplatit administrativní poplatek 600,- Kč za přijímací řízení. Platba může být provedena kartou nebo bankovním převodem. Platební údaje/platební příkaz je součástí přihlášky.

Přijímací řízení se zahajuje uzavřením a elektronickým odesláním přihlášky. V případě neuhrazení poplatku za přijímací řízení bude přijímací řízení zastaveno.

Nezapomeňte si všechny originály nahrávaných dokumentů uschovat. Ověření pravosti dokumentů bude probíhat nejpozději při zápisu do studia. O termínu a způsobu ověření pravosti dokumentů Vás bude informovat fakulta kam podáváte přihlášku.


Číslo účtu: 0130197294/0300 (ČSOB)
Variabilní symbol: 35010+číslo přihlášky
Specifický ani konstantní symbol se neuvádí

V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294
SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

Přijímací zkoušky

Uchazeči o studium chemických programů (na fakultách), kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, přijímací zkoušku nekonají (kritériem jsou známky na vysvědčení), pokud nejde o umělecký čtyřletý program.

Zkouška pro studium Ekonomiky a managementu

Informace o termínu přijímací zkoušky (pozvánka) budou uchazečům zaslány do 30. dubna 2021. Samotné zkoušky se uskuteční v 1. polovině června 2021 a informace o výsledku budou sděleny do 10 dnů od konání zkoušky.

Ke studiu se přijímá na základě přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, jestliže splňuje nějakou z následujících možností:

 1. jeho celkový průměr ze všech předmětů na výročním vysvědčení z předposledního ročníku střední školy byl nejhůře 1,5 včetně za předpokladu, že součástí středoškolského studia byl „Anglický jazyk“ i „Matematika“,
 2. absolvoval Národní srovnávací zkoušky NSZ Scio z matematiky anebo z anglického jazyka, přičemž uznána bude zkouška, kde student dosáhl alespoň 75. percentilu,
 3. úspěšně složil přijímací zkoušku z matematiky a angličtiny na jiné veřejné vysoké škole v Česku, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu,
 4. úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky anebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Přijímací zkouška z českého jazyka

Pro zahraniční uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce, je podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha (podrobnosti o zkoušce na webu ústavu).

Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie, která je nutná pro Vaše studium (jedná se hlavně o pojmy z matematiky, případně chemie) obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

Zkouška z českého jazyka proběhne na přelomu května / června. O konkrétním termínu konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. dubna na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v srpnu.

Talentová zkouška

V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletém bakalářském studijním programu Konzervování- restaurování uměleckořemeslných děl je další podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška se bude konat 10. a 11. května 2021.

Další podrobnosti o talentová zkoušce.

Kritéria pro přijetí uchazeče

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu ve zvoleném studijním programu a v pořadí nejlepších se umístili do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů.

Ze zahraničních uchazečů bez maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka jsou zahrnuti do pořadí nejlepších pouze ti, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku z českého jazyka, z uchazečů o studium čtyřletého studijního programu pouze ti, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku.

Studium chemických programů (na fakultách)

Kritériem pro určení pořadí nejlepších je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie), u uchazečů o studium v uměleckém čtyřletém studijním programu prospěchem z předmětů, které mají vztah k vybranému programu (zpravidla z předmětů zaměřených na dějiny umění).

U uchazečům o studium v uměleckém čtyřletém studijním programu, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku, je kritériem pro stanovení pořadí nejlepších průměr určený z průměrného prospěchu ze střední školy (z vybraných předmětů – viz předchozí odstavec) a výsledku talentové zkoušky.

Studium ekonomiky a managementu

Kritériem pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů je bodový výsledek přijímací zkoušky. V případě prominutí přijímací zkoušky nebo její části se pro stanovení pořadí za prominutou část započítává maximální počet bodů.

Výsledky

Na adrese student.vscht.cz budou od 15. 5. 2021 k dispozici předběžné výsledky přijímacího řízení. Na stejné adrese budou zveřejněny případné chybějící náležitosti přihlášky, které je uchazeč povinen doplnit nejpozději do 17. 6. 2021. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách VŠCHT Praha od 25. 6. 2021.

Po vydání rozhodnutí

 1. Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po vydání Rozhodnutí v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program, k jehož studiu se uchazeč hlásí.
 2. Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k rektorovi VŠCHT Praha prostřednictvím děkana.
 3. Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných uchazečů ke studiu v příslušném studijním programu, může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním programu.

Úspěšně přijatí uchazeči se stávají studenty až ve chvíli zápisu do studia.

PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kontaktní e-mail: ped@vscht.cz

Osobní konzultace přihlášek

Po–Čt   9:00–12:00  13:00–15:00

Pá   9:00–12:00  


Výnos rektora

Kompletní znění právně závazného předpisu VŠCHT Praha (č. A/V/961/23/2020)