Vědci, kteří tě budou učit

Doc. Vít Pošta

Celoškolská pracoviště

Vyučuje kurzy obecné mikroekonomie a makroekonomie na bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni vysokoškolského studia, a také specializované kurzy makroekonomické analýzy a modelování. Jeho výzkum se zaměřuje především na otázky vzájemného působení mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou, tedy trhy výrobních faktorů a trhy statků a služeb. Zabývá se rovněž dopady ekonomického vývoje na strukturální […]

Prof. Karel Bouzek

Fakulta chemické technologie

Ve své odborné práci se zaměřuji na aplikovanou elektrochemii, zejména pak na problém konverze a ukládání elektrické energie. Sem spadá především problematika palivových článků a technologie elektrolýzy vody určená pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie. Tomuto zaměření odpovídá rovněž profil mé pedagogické aktivity soustředěné v oblasti přednášek oblast elektrochemického inženýrství a membránových procesů. Stejně […]

Prof. Tomáš Ruml

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Zabývá se vývojem nových postupů pro funkční nahrazení poškozených tkání (např. při popáleninách). Výzkumníci na ústavu se také snaží objasnit mechanismus transportu strukturních molekul (bílkovin), ze kterých se skládá retrovirová částice (mezi retroviry patří např. HIV způsobující AIDS). Toto studium má význam pro vývoj nových antivirotik a vývoj vektorů využitelných pro genové terapie (cílení terapeutických […]

Prof. Tomáš Brányik

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesor Tomáš Brányik je ředitelem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., který nadále působí na Ústavu biotechnologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Je absolventem oboru kvasná chemie a bioinženýrství, profesorem v oboru biotechnologie byl jmenován v roce 2016. Na VŠCHT Praha přednáší předměty Bioinženýrství, Procesy a operace v pivovarském průmyslu; vede bakalářské, magisterské a […]

Doc. Milena Stránská

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Její hlavní vědecká činnost je zaměřena na výzkum přírodních látek a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin. Konkrétně se zabývá přírodními toxiny, jejich metabolismem, a interakcemi s pozitivně působícími bioaktivními látkami. Za současný trend považuje zejména analýzu a interpretaci celkového metabolomu přírodních surovin pomocí necílových přístupů vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, díky níž lze např. charakterizovat vztahy mezi rostlinou […]

Doc. Andrej Sinica

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Docent Andrej Sinica pracuje na Ústavu sacharidů a cereálií. Ve své odborné činnosti se zaměřuje na studium struktury a vlastností potravinářsky a biologicky významných polysacharidů z různých přírodních zdrojů. Ke strukturní analýze a identifikaci polysacharidů využívá spektroskopické metody. Jeho vědecké publikace jsou zaměřeny na chemické modifikace polysacharidů, na studium fyzikálně-chemických vlastností polysacharidů a jejich interakcí, které […]

Prof. Zuzana Dvořáková

Celoškolská pracoviště

Zuzana Dvořáková vede na Ústavu ekonomiky a managementu odbornou skupinu skupinu Personalistika. Garantuje a vyučuje předměty věnované řízení lidských zdrojů, společenské odpovědnosti firem, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ve své expertní činnosti se zaměřuje na udržitelné řízení lidských zdrojů, zlepšení kvality pracovního života a pracovní vztahy. Témata, kterým se věnuje ve své vědecké a […]

Prof. Vladimír Setnička

Fakulta chemicko-inženýrská

Odvážil se tam, kde se jiní nechali odradit náročností experimentu, a se svou skupinou jako první vyvinul metodiku systematické analýzy krevní plazmy pomocí chiroptické spektroskopie. Kruhově polarizovaným zářením zkoumá i o něco jednodušší věci – odhaluje padělky léčiv nebo provádí strukturní studie nových drog. Spolupracuje jak s předními klinickými pracovišti, tak s forenzními specialisty a […]

Doc. Jitka Čejková

Fakulta chemicko-inženýrská

Kapky jako tekutí roboti – věnuju se zkoumání kapek, které mají vlastnosti podobné živým organismům. Umí např. najít cestu z bludiště , měnit svůj tvar či se chovat kolektivně. Říkáme jim tekutí roboti. Můj výzkum spadá do vědní oblasti umělý život, který studuje život takový, jaký by mohl být. Oproti biologii, která zkoumá život takový, […]

Jan Heyda, Ph.D.

Fakulta chemicko-inženýrská

Vede laboratoř Počítačového modelování komplexních systémů. Přídavkem malého množství příměsi – např. soli – lze ovlivnit stabilitu funkčních forem biomolekul, zesílit odezvu polymeru na vnější podnět (smart materials design) nebo oddělit chemicky podobné látky. Tyto jevy studujeme simulacemi na superpočítačích. Tím porozumíme fenoménu na atomární úrovni a dokážeme například předpovědět rozhodující interakce v novém prostředí, […]